دوره 9، شماره 18 - ( پاییز و زمستان 1400 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 114-107 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Arabamery H, Moshki A, Amiri M, Mollashahi M. (2021). Quantitative growth and Soil Characteristics of Pure and Mixed Stands of Quercus castaneifolia (in Sorkhdary Forest Management Plan in Golestan Province). ifej. 9(18), 107-114. doi:10.52547/ifej.9.18.107
URL: http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-413-fa.html
عرب عامری حمید، مشکی علیرضا، امیری مجتبی، ملاشاهی مریم. مشخصه های کمی و خاکشناسی توده‌های خالص و آمیخته بلندمازوQuercus castaneifolia C.A. May (در طرح جنگلداری سرخداری استان گلستان) بوم شناسی جنگل های ایران (علمی- پژوهشی) 1400; 9 (18) :114-107 10.52547/ifej.9.18.107

URL: http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-413-fa.html


دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، ایران
چکیده:   (2350 مشاهده)
 مقدمه و هدف: بلندمازو Quercus castaneifolia C.A. May از ارزشمندترین گونه­ های بوم‌سامانه‌های جنگلی هیرکانی از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه، شناخت دقیق تاثیر الگوهای آمیختگی چند گونه‌ای بر ویژگی‌های کمی توده و خاک تحت پوشش بلندمازو در رویشگاه طبیعی بوده که می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مدیریت پایدار و نزدیک به طبیعت جنگل‌کاری‌های آتی با این گونه فراهم آورد.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، سه توده خالص بلند مازو (بلندمازو حداقل 90%)، توده آمیخته بلندمازو-انجیلی به­ همراه افرا (50% بلندمازو) و توده آمیخته افرا-انجیلی به ­همراه بلندماوز (کمتر از 20% بلندمازو) در طرح جنگلداری سرخداری در استان گلستان انتخاب شده و برخی ویژگی‌های جنگل‌شناسی و خصوصیات خاک در آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای این مطالعه در هر یک از توده های مورد بررسی  اقدام به پیاده کردن شبکه آمار برداری به ابعاد 150 در 200 متر به روش تصادفی-سیستماتیک و 15 قطعه نمونه آمار برداری دایره ای 1000 متر مربعی برداشت شد (در مجموع 45 قطعه نمونه دایره ای در کل توده ها).
یافته ها: بر اساس نتایج میانگین بدست آمده، تراکم درختان موجود در سه توده بلندمازو خالص، آمیخته 50% و آمیخته کمتر از 20% به ترتیب برابر با 274، 289 و 252 در هکتار و میانگین حجم توده سرپا برابر با 442، 394 و 371 متر مکعب در هکتار بوده است. بیش‌ترین فراوانی در قطرهای 35> سانتی‌متر، مربوط به توده بلندمازو و در قطرهای 35> سانتی‌متر مربوط به توده آمیخته 20% بلند مازو می‌باشد. بیش‌ترین ارتفاع کل درختان در طبقات قطری <55 سانتی‌متر در توده بلند مازو خالص مشاهده گردید..بیش‌ترین میزان pH خاک در بلندمازو خالص (6/6) و کم‌ترین آن در توده 20% بلند مازو (5/99) اندازه‌گیری شد. همچنین بیش‌ترین میزان مواد آلی و نیتروژن خاک در توده بلندمازو خالص (به ترتیب 6/90 و 0/73 درصد) و کم‌ترین آن در توده 20% بلند‌‌ مازو (4/15 و 0/40 درصد) مشاهده گردید. از نظر مقدار فسفر و پتاسیم قابل جذب نیز تیمارهای بلندمازو خالص و 50% بلند مازو حاوی مقادیر بالاتری نسبت به توده‌ی 20% بلندمازو می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در مجموع افزایش تراکم درختان بلند مازو باعث افزایش رشد کمی توده و همچنین باعث بهبود خواص شیمیایی خاک از قبیل مقدار مواد آلی و عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر بوده است. 
متن کامل [PDF 1141 kb]   (488 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی جنگل
دریافت: 1399/9/6 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1400/10/18

فهرست منابع
1. Ahmadi, T., Sheikhulislami A. 2004. The role of soil physical and chemical properties in pure stands of oak (Quercus castaneifolia ) in Galandroud forest ( west Mazandran state ). Pajouhesh and Sazandegi 63: 59-68.
2. Amiri, M. 2018. Silvicutural characteristics of an unlogged mixed oriental beech stand in Golestan province. Journal of Plant Research, (31): 756-768. (In Persian)
3. Anonym. 2007. Sorkhdary Forest Management Plan, Forest, Range and Watershed Manegement organization Press. 253 pp. (In Persian)
4. Binkley D. and R.F., Fisher (2014) Ecology and Management of Forest Soils. Translated by Moshki A.R and Kianian M.K. Senmnan University Press. 600 pp. (In Persian)
5. Chiti, T., A. Certini, A. Puglisi, A. Sanesi, C. Capperucci and C. Forte. 2007. Effects of associating a N-fixer species to monotypic oak plantations on the quantity and quality of organic matter in minesoils. Geoderma 138: 162-169. [DOI:10.1016/j.geoderma.2006.11.004]
6. Cremer M., V. Kern, Prietzel J. 2016. Soil organic carbon and nitrogen stocks under pure and mixed stands of European beech, Douglas fir and Norway spruce Forest Ecology and Management (367):30-40. [DOI:10.1016/j.foreco.2016.02.020]
7. Ebrahimi E. 2005. Study of pure and mixed plantation of Quercus castaneifolia with some Caspian endemic species. Final Research Report. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 185p. (In Persian)
8. Forrester, D.I., J. Bauhus and P.K. Khanna. 2004. Growth dynamics in a mixed species plantation of Eucalyptus globules and Acacia mearnisii. Forest Ecology and Management, 193: 81-95. [DOI:10.1016/j.foreco.2004.01.024]
9. Gorji Bahri, Y., S. Kiadaliri and R. A. Faraji Poul. 2013. Study on growth and silvicultural analysis of young stand of Quercus castaneifolia C.A.M. in Neyrang forest, Nowshahr. Forest and Popolar Research, (3): 387-395. (In Persian)
10. Hagen-Thorn, A., I., Callesen, K., Armolaitis, and B., Nihlgard. 2004. The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. Forest Ecology and Management 195: 373-384. [DOI:10.1016/j.foreco.2004.02.036]
11. Hodjati, S., M. A. Hagen and N. P. Lamersdorf. 2009. Canopy measure as a measure to identify patterns of nutrient input in a mixed European beech and Norway spruce forest in central Europe. European Journal of Forest Research, (128): 13-25. (In Persian) [DOI:10.1007/s10342-008-0235-5]
12. Hooshmand, A., A. Moshki, M. Mollashahi and M. K. Kianian. 2019. Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 26: 37-48. (In Persian)
13. Jafari Haghighi M. 2003. Methods of soil degradation (Sampling and important physical and chemical analysis). Neda Zahi Press. 240 pp. (In Persian)
14. Kelty, M. J. 2006. The role of species mixtures in plantation forestry. Forest Ecology and Management, 233(2): 195-204. [DOI:10.1016/j.foreco.2006.05.011]
15. Mohr, D., M. Simon and W. Topp. 2005. Stand composition affects soil quality in oak stands on reclaimed and natural sites. Geoderma, 129 (1): 45-53. [DOI:10.1016/j.geoderma.2004.12.029]
16. Montagnini, F. 2000. Accumulation ln above-ground biomass and soil storage of mineral nutrients in pure and mixed plantations in a humid tropical lowland. Forest Ecology and Management 134(1-3): 257-270. [DOI:10.1016/S0378-1127(99)00262-5]
17. Moshki, A.R., and N.P. Lamersdorf. 2011. Growth and nutrient status of introduced black locust (Robinia pseudoacacia L.) afforestation in arid and semi-arid areas of Iran. Research Journal of Environmental Sciences, 5(3): 259- 268. (In Persian) [DOI:10.3923/rjes.2011.259.268]
18. Moshki, A., E. Nouri and N. Soleiman Dehkordi. 2017. Changes in carbon storage pattern in relation to soil physical and chemical changes (Case study: Sookan Forest Semnan Park, Semnan. Journal of Research in Forest and Poplar, 25 (2): 253-244. (In Persian)
19. Namiranian, M. 2000. A study on dimensional characters of beech species in Gorazbon district, Kheyrud Kenar Forest. Iranian Journal of Natural Resources, 53: 87-96. (In Persian)
20. Parrotta, J.A. 1999. Productivity, nutrient cycling, and succession in single- and mixedspeciesplantations of Casuarina equisetifolia, Eucalyptus robusta, and Leucaena leucocephala in Puerto Rico. Forest Ecology and Management 124(1): 45-77. [DOI:10.1016/S0378-1127(99)00049-3]
21. Piotto, D., F. Montagnini, L. Ugald and M. Khanna. 2003. Growth and effects of thinning of mixed and pure plantations with native trees in humid tropical Costa Rica. Forest Ecology and Management, 177: 427-439. [DOI:10.1016/S0378-1127(02)00445-0]
22. Pourhashemi M. and S. M. Moein Sadeghi. 2021. A Review on Ecological Causes of Oak Decline Phenomenon in Forests of Iran. Ecology of Iranian Forests (8): 148-164.
23. Rouhi-Moghaddam, E., E. Ebrahimi, S.M. Hosseini, A. Rahmani and M. Tabari. 2009. Comparison of growth characteristics of oak in pure and mixed plantations. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(2): 224- 236. (In Persian)
24. Sagheb-Talebi, K., T. Sajedi and M. Pourhashemi. 2014. Forests of Iran: A Treasure from the Past, a Hope for the Future, Springer Berlin, 151 pp. [DOI:10.1007/978-94-007-7371-4]
25. Sayyad, E., S.M., Hosseini, , J., Mokhtari, R., Mahdavi, S.G., Jalali, M., Akbarinia, and M., Tabari. 2006. Comparison of growth, nutrition and soil properties of pure and mixed stands of Populus deltoids and Alnus subcordata. Silva Fennica. 40(1): 27-35. [DOI:10.14214/sf.350]
26. Soleimani A., M. Hosseini, A. Massah Bavani, M. Jafari, R. Francaviglia. 2019. The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari). Journal of Environmental Science and Technology (21): 171-184.
27. Taleshi, H., S. G. Jalali, S. J. Alavi, S. M. Hosseini and B. Naimi. 2020. Projection of Climate Change Impacts on Potential Distribution of Chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C.A.M.) Using Ensemble Modeling in the Hyrcanian Forests of Iran. Ecology of Iranian Forests 8(15): 10-21.
28. Zarin-Kafsh M. )2002(. Forestr Soil. Interaction of soil and plants regarding ecological factors forests ecosystems, Forest and Rangelands Research Institute Press. 361 pp (In Persian)
29. Zobeiry, M. (2004). Forest Inventory (Measurement of Tree and Stand), Tehran University Press. 401pp (In Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb