داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام خانوادگی نام وابستگی سازمانی ORCID Scopus Author ID Publons-ID
آقاجانی حامد دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۰۱۳-۱۷۷۶ ۵۶۳۷۳۳۸۱۹۰۰ GLT-۹۵۸۷-۲۰۲۲
ابراری کامبیز دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی کردستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۶۳۷-۳۹۸۴ ۵۷۱۹۲۹۹۶۸۹۸ HZI-۹۴۷۴-۲۰۲۳
احمدلو فاطمه استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۲۸-۱۱۹X ۵۶۴۹۶۹۶۷۱۰۰ O-۸۰۱۶-۲۰۱۷
احمدی اکرم استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۹۸۵-۲۷۹۱ ۵۶۳۴۷۳۹۱۳۰۰ O-۲۱۵۳-۲۰۱۹
اخوان رضا دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۴۲۰-۷۳۰۱ ۵۴۹۵۱۲۶۹۵۰۰ A-۱۰۳۳-۲۰۱۷
اسدی حامد استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۵۸-۸۹۱۷ ۱۵۸۳۹۰۳۱۳۰۰
اسکندری سعیده استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۹۹-۶۰۰X ۳۵۱۴۵۶۵۴۵۰۰ C-۷۰۸۱-۲۰۱۷
اسلامی ایمان استادیار دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۰۸۲-۳۸۹۶ ۵۶۳۶۹۶۳۷۴۰۰
اسلامی علیرضا دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۰۳۳-۲۲۲۳ ۵۵۳۹۰۱۵۲۸۰۰ AAS-۹۳۸۰-۲۰۲۱
اعتماد وحید دانشیار دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۵۶۰-۷۶۵۳ ۸۶۷۵۲۰۹۳۰۰
اکبرپور وحید استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۴۶۷-۹۶۴۴
ایمانی مجتبی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۴۹۸-۸۶۸۹ JJE-۹۳۵۶-۲۰۲۳
آموزگار لاله دکتری مرتع¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آهنی حمید استادیار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان خراسان رضوی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۲۵-۳۳۶۴ AEY-۷۴۶۰-۲۰۲۲
بابائی¬زاد ولی دانشیار جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۳۴-۲۸۴۷
بازگیر مسعود دانشیار دانشگاه ایلام ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۵۰۲-۰۳۳۸ AFH-۵۷۶۴-۲۰۲۲
پارساخو آیدین استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۷۵۵-۴۳۶۹ ۲۶۶۵۸۵۹۲۱۰۰
پناهی پریسا دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۹۵-۹۵۳۴ ۶۵۰۶۸۰۳۳۵۷ S-۷۷۷۹-۲۰۱۶
پوربابایی حسن استاد دانشگاه گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۰۴-۶۴۷۷ ۱۴۰۱۳۷۹۷۶۰۰ ABJ-۴۱۹۰-۲۰۲۲
پوررضا مرتضی استادیار دانشگاه رازی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۹۹۶-۵۹۳X AAE-۲۶۵۲-۲۰۲۲
پیله ور بابک دانشیار دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۱۴۰-۰۵۱۶ AAA-۸۷۴۶-۲۰۲۲
تاجیک محمدعلی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۶۰-۸۶۹۶ ۳۵۳۰۵۷۱۸۱۰۰ HGE-۴۶۰۹-۲۰۲۲
تفضلی محیا دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۷۹۰-۱۷۰۶ ۵۷۲۲۱۰۷۷۶۴۳ CAA-۰۹۶۸-۲۰۲۲
تفضلی مهرسده دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۸۲-۲۴۱۶ ۵۷۲۲۱۰۸۴۲۴۹
جعفری مصطفی دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۵۹-۵۳۴۱ ۵۶۶۷۹۱۷۱۳۰۰ B-۷۸۱۶-۲۰۱۰
جعفریان زینب استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۸۵۳-۹۶۲۰ ۵۵۰۱۴۴۵۵۵۰۰ IUN-۳۴۹۷-۲۰۲۳
جلیلوند حمید استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۰۱۶-۴۱۰۴ ۵۷۱۹۵۴۴۸۴۰۰ ABE-۵۵۴۴-۲۰۲۰
جهانگیریان شکیبا دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۹-۰۰۰۰-۸۵۹۱-۹۲۰۸ JMC-۷۸۳۳-۲۰۲۳
جهدی رقیه استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۶۱-۹۵۱۱ ۵۶۳۴۷۵۳۷۰۰۰ AFB-۸۶۱۶-۲۰۲۲
جوانمیری¬پور محسن دکتری جنگل¬داری سازمان منابع طبیعی و مراتع ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۸۲۵-۹۳۴۴
حاجی میرزا آقائی سمانه دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسینی احمد دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۰۲۰-۲۴۵۱
حسینی ساره دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۵۲-۲۴۵۵  ۵۷۲۲۲۹۰۵۴۰۵ ACR-۰۹۸۱-۲۰۲۲
حسینی نصر سید محمد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۸۱۲-۹۰۹۴
حمیدی سیده کوثر دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۵۹۰-۵۲۹۸ ۵۷۲۱۵۸۹۶۲۸۵ HRD-۶۱۶۷-۲۰۲۳
حیدری مازیار استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۲۴۸-۲۲۲۴ ۵۵۹۲۳۲۶۷۵۰۰ Q-۹۸۴۵-۲۰۱۸
خسروی محمد استادیار دانشگاه کرمانشاه ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۳۰-۲۰۰X
رحمانی رامین دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۵۷۱۹۶۶۲۰۸۶۷
رستم آبادی عبدالله دکتری جنگل¬شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۶۶-۹۷۹۹
رستمیکیا یونس استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۰۰۷-۱۲۴۷ ۴۳۲۶۱۶۱۳۷۰۰ P-۵۳۰۹-۲۰۱۷
رمضانی مهدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زرافشار مهرداد استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۳۴-۴۴۳۲ ۳۶۳۵۰۴۷۷۱۰۰ S-۲۶۸۹-۲۰۱۶
سفیدی کیومرث دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۱۵-۵۰۵۹ ۳۵۴۸۹۱۵۱۸۰۰ T-۹۷۴۷-۲۰۱۷
سلاح ورزی بهاره دکتری جنگل¬شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سلطانی علی دانشیار دانشگاه شهرکرد
شتایی شعبان استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۸۶۸-۸۴۷۵ ۱۶۶۴۳۹۷۱۸۰۰ X-۵۸۴۹-۲۰۱۸
شعبانی سعید استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۳۵-۹۵۱۶ ۵۷۱۹۵۸۳۷۳۵۴ W-۸۱۹۹-۲۰۱۹
شفیعی بانچ عباس دانشیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۳۲-۴۸۸۲ ۳۴۹۷۵۸۷۱۲۰۰ Y-۴۶۰۵-۲۰۱۹
شیرزادی سمیه استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۸۴-۴۹۶۵ ABL-۰۵۹۲-۲۰۲۲
صادقی سید حمیدرضا استاد دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۱۹-۸۰۶۲ ۱۶۸۳۳۹۴۸۵۰۰ W-۶۰۸۰-۲۰۱۸
صالحی علی استادیار دانشگاه گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۴۱۶-۵۰۹۵ ۵۶۵۹۲۰۵۶۹۰۰ AAE-۷۵۹۷-۲۰۲۱
طالشی حمید دکتری جنگل¬داری دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۹-۰۰۰۷-۰۶۴۶-۳۷۸۵ ۵۷۲۱۲۱۶۷۹۹۴
عابدی رویا استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز ۵۷۲۰۱۰۳۲۲۷۶
عادل محمد نقی دکتری جنگل¬داری دانشگاه گیلان
علی‌محمدی افروز استادیار دانشگاه پیام نور تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۶۷۵-۱۲۰۳ N-۲۵۵۱-۲۰۱۹
فتحی¬زاده امید استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۶۹۶-۷۰۹۰ ۵۵۵۳۷۰۱۳۹۰۰ AAO-۹۱۳۴-۲۰۲۱
فراشی آزیتا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۵۳۶-۲۳۱۱ AAE-۶۸۹۲-۲۰۲۱
فلاح اصغر استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۳۰۰-۳۹۷۵ ۲۳۰۹۳۷۷۰۰۰۰
قاسمی آقباش فرهاد استادیار دانشگاه ملایر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۶۸۱-۷۱۳۸ ۵۷۱۹۰۰۰۸۸۸۹ HKO-۳۴۶۷-۲۰۲۳
قاسمی عمران ولی¬اله استادیار پژوهشکده ژنتیک و  زیست فناوری کشاورزی طبرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۷۱۶-۱۶۷۵ ABE-۷۷۶۲-۲۰۲۱
قدس خواه دریایی مهرداد دانشیار دانشگاه گیلان ۵۷۱۹۳۳۹۱۱۶۳
قربانی پیرعلیدهی فاطمه استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۱۲۲-۰۲۵۱
قنبری سجاد دانشیار دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۵۶۸-۱۰۲۵ ABH-۲۱۹۱-۲۰۲۲
کارگر منصوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۵۷-۷۶۲۹ ۵۷۱۹۵۸۳۷۳۵۴ W-۸۱۹۹-۲۰۱۹
کرمی امید مربی دانشگاه ایلام
کریمی مهسا دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کوچ یحیی استادیار دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۹۶۵-۹۶۶۵ ۲۵۲۲۶۷۸۰۱۰۰
لطفعلیان مجید استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۵۰۸-۴۴۴۷ ۲۲۹۸۰۴۱۹۸۰۰ Q-۷۵۱۲-۲۰۱۹
محمدزاده عرفان دکتری اکولوژی و جنگل¬شناسی
محمدی جهانگیر استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۳۶-۳۰۷۳
مصطفی محسن استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۱۰-۰۵۱X ۵۷۰۰۲۴۸۰۸۰۰ S-۶۷۴۸-۲۰۱۸
ملاشاهی مریم استادیار دانشگاه سمنان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۹۷۲-۲۸۰۰
موسوی¬زاده سید جواد استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۵۴۹-۵۹۰۶ ۳۶۹۹۸۶۳۷۷۰۰
میرآزادی زهرا استادیار دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۴۶-۷۵۳۸
نصیری مهران استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۰۶۴-۴۸۱۸
نقدی رامین استاد دانشگاه  گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۶۷۱-۰۳۶۹ ۱۵۸۳۰۱۹۱۶۰۰
نقوی حامد استادیار دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۷۳۴-۲۸۳۱ ۲۶۴۲۳۱۷۹۰۰۰ HZL-۰۶۲۱-۲۰۲۳
نیک نژاد مریم دکتری جنگل¬داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
واعظ موسوی سید محمد استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دفعات مشاهده: 512 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb