بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/29 | 
سال هشتم/ شماره ۱۵
بهار و تابستان  ۱۳۹۹
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
دکتر  آیدین پارساخو
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محیا تفضلی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهرسده تفضلی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حمید جلیلوند
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر احمد حسینی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
دکتر ساره حسینی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سیده کوثر حمیدی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مریم داغستانی
استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان
دکتر سمیه شیرزدای لسکو کلایه
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر کامبیز طاهری آبکنار
دانشیار  دانشگاه گیلان
دکتر رویا عابدی
عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، ایران
دکتر محمد نقی عادل
دکتری جنگل­داری دانشگاه گیلان
دکتر افروز علی‌محمدی
استادیار دانشگاه پیام نور تهران
دکتر اصغر فلاح
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سجاد قنبری
استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز
دکتر مهسا کریمی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر یحیی کوچ
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا میر­آزادی
دکتری جنگل­داری دانشگاه لرستان
دکتر سید محمد واعظ موسوی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.71.27.fa
برگشت به اصل مطلب