بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  - اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم جنگل (بوم شناسی جنگل های ایران و موضوعات مرتبط با آن)؛
- راهبردهای ملی، حفاظت، احیاء، نگهداری و توسعه جنگل
- خلاقیت و نوآوری در علوم جنگل
- مدیریت بوم شناسی جنگل

نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب