بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بوم شناسی جنگل های ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Ecology of Iranian Forest

- صاحب امتیاز

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

- مدیرمسوول

- دکتر اصغر فلاح مدیرمسوول بوم شناسی جنگل های ایران

- سردبیر

- دکتر حمید جلیلوند سردبیر بوم شناسی جنگل های ایران
 
- مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه:
طاهر عزیزی خالخیلی

هیئت تحریریه بوم شناسی جنگل های ایران

          دکتر اکبری نیا، مسلم             دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پوربابایی، حسن               استاد، دانشگاه گیلان

دکتر پورمجیدیان، محمدرضا        دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

          دکتر جلیلوند، حمید                استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

          دکتر حجتی، سیدمحمد          دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

          دکتر حسینی، سیدمحسن      استاد، دانشگاه تربیت مدرس

          دکتر ذوالفقاری، رقیه             دانشیار، دانشگاه یاسوج

           دکتر شتایی، شعبان              استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

          دکتر طبری، مسعود                استاد، دانشگاه تربیت مدرس

          دکتر فلاح، اصغر                    دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب