بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

" براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه 7/3/1390 که طی نامه شماره 42811/11/3 /90 به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ابلاغ شد نام مجله "بوم شناسی جنگلی ایران" مورد تایید قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب