فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تهیه نقشه روشنه تاجی جنگل‌کاری‌های سوزنی‌برگان با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعه موردی: بخشی از جنگل‌کاری‌های منطقه عرب داغ گلستان) - پذیرفته شده در 1401/4/22
زینب خلیلی*، اصغر فلاح، شعبان شتایی
XML تأثیر سطوح مختلف خشکیدگی بر خصوصیات مورفولوژیکی برگ و بذر‌ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگلهای زاگرس- استان کرمانشاه - پذیرفته شده در 1401/6/2
معصومه خان حسنی*، حسن جهانبازی گوجانی، هوشمند صفری، حبیب اله رحیمی
XML ارتباط گستره‌های آتش‌سوزی با ویژگی‌های فیزیوگرافی در ناحیه رویشی زاگرس، استان کرمانشاه - پذیرفته شده در 1401/3/28
اشکان غلامرضایی، محمد خسروی*، مرتضی پوررضا
XML تعیین تراکم بهینه در توده‌های صنوبر (Populus deltoides) بر پایه روش Reineke (مطالعه موردی: استان گیلان) - پذیرفته شده در 1401/1/31
طوبی عابدی، رؤیا عابدی*، بهزاد بخشنده
XML بررسی تغییرات اقلیمی بر ساختار و زوال بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در بوم‌سازگان زاگرس (مورد پژوهی: جنگل‌های شهرستان گیلانغرب) - پذیرفته شده در 1401/2/11
محسن جوانمیری پور*، جبار ولی پور، علی حسن زاده
XML تنوع گونه ای و عملکردی مناطق گلازنی شده و کمتر دست خورده در جنگلهای زاگرس شمالی - پذیرفته شده در 1401/2/12
راضیه حسامی*، نقی شعبانیان، کیومرث محمدی سمانی
XML بررسی تأثیر مسافت انتقال بذر روی خصوصیات کمی و کیفی نهال بلندمازو (مطالعه موردی: نهالستان چلمردی شرکت نکاچوب) - پذیرفته شده در 1401/5/30
کامبیز اسپهبدی*، مجتبی محمودی، معسود نظیفی گلیردی
XML برآورد ذخیره ‌کربن زی‌توده‌ و لاشبرگ در جنگل‌های دست کاشت‌ در پارک جنگلی لویزان تهران - پذیرفته شده در 1401/7/4
مریم محمودی، الیاس رمضانی کاکرودی*، عباس بانج شفیعی، علی صالحی، مجید پاتو، امید حسین زاده
XML بررسی عملکرد سناریوهای اقلیمی در مدل سطح مقطع درختان (مطالعه موردی: جنگل فریم) - پذیرفته شده در 1401/1/24
سیده کوثر حمیدی*، اصغر فلاح
XML تحول میراث‌ ساختاری خشک‌دار در فرآیند پویایی توده‌های خالص راش شرقی (مطالعه موردی جنگل خیرود نوشهر) - پذیرفته شده در 1401/2/11
محسن جوانمیری پور*، وحید اعتماد
XML بررسی اثربخشی مناطق حفاظت شده در گستره جنگل‌های هیرکانی ایران - پذیرفته شده در 1400/11/19
عباس جعفری، ثمر مرتضوی*، سید محسن حسینی
XML کاربرد روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻧﺘﺮوﭘﻲ (MaxEnt) در مدلسازی پراکنش گونه بنه در استان ایلام - پذیرفته شده در 1400/10/27
وحید میرزایی زاده، علی مهدوی*، حمیدرضا ناجی، حمزه احمدی
XML بومی‌سازی و اولویت‌بندی شاخص‌های بومکده در جنگل‌های شمال (مطالعه موردی: روستاهای جنگل‌ دارابکلا) - پذیرفته شده در 1400/10/20
شکیبا جهانگیریان، سید محمد حسینی نصر*، جعفر اولادی، سید مجتبی مجاوریان، حمید جلیلوند
XML نقش قارچ‌های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار بومی ایران (‌Taxus baccata‌) در کنترل ‌زیستی قارچ بیمارگر ‌Fusarium oxysporum - پذیرفته شده در 1400/10/21
محبوبه آشناور، عظیم قاسم نژاد*، کامران راهنما، مصطفی خوشحال سرمست
XML ارزیابی مدل ارتفاعی تاج مستخرج از پهپاد در آشکارسازی تک درختان - پذیرفته شده در 1401/2/11
محمدرضا کارگر*، فرهاد خبازی، عارف حسابی
XML تغییر در ترکیب، ساختار و تنوع گونه‌ای و بانک بذر خاک تحت تاثیر قرق و شدت‌های مختلف چرای دام (مطالع موردی: جنگلهای مخروبه زاگرس میانی) - پذیرفته شده در 1400/9/21
عباس احمدی*، روح اله رضایی، نوراله عبدی، حمید ترنج زر
XML تغییرات تنفس میکروبی و پتانسیل نیتریفیکاسیون خاک در توده‌های جنگلی با ساختار متفاوت در استان کردستان - پذیرفته شده در 1400/12/2
مازیار حیدری*، مریم تیموری، مهدی پورهاشمی، طاهره علیزاده
XML بررسی اثر خشکه‌دارها بر روند تغییرات ذخیره کربن خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی جنگل‌های بلوط غرب (مطالعه موردی: جنگل قلاجه) - پذیرفته شده در 1400/7/17
علی سروآزاد، اصغر فلاح*، علی اصغر واحدی
XML ارزیابی تنوع جوامع گیاهی زاگرس میانی در ارتباط با تغییرات تیپ پوشش گیاهی، فیزیوگرافی و خاک - پذیرفته شده در 1400/4/23
زهرا میرآزادی*، بابک پیله ور، حمزه جعفری سرابی، حدیث نادی
XML مدل سازی تنوع مکانی گونه‌های گلسنگ پوست زی در توده های جنگلی با استفاده از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی - پذیرفته شده در 1400/3/25
شبنم سلیمان نژاد، مجید اسحق نیموری*، سید رضا صفوی، فرید کاظم نژاد، علی شیخ الاسلامی
XML ارزیابی کارکردهای بوم سازگان جنگلی با بهره گیری از روش های تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره (استان مازندران، بوم سازگان جنگلی شیاده و دیوا) - پذیرفته شده در 1400/4/14
حمید حاجی زاده*، اصغر فلاح، ساره حسینی
XML شناسایی و بومی سازی معیارها و شاخص های بوم گردی روستایی در نواحی جنگلی شمال ایران - پذیرفته شده در 1399/6/23
حسن جلیلی اصل*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، ساره حسینی
XML تأثیر شیوه‌های جنگل‌شناسی بر ویژگی‌های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل‌های راش‌ میان‌بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری الندان-ساری) - پذیرفته شده در 1399/7/19
رضا لطفی*، سید محمد حجتی، محمدرضا پورمجیدیان، کامبیز اسپهبدی
XML معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک صنعتی - پذیرفته شده در 1397/10/26
سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی
XML بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه‌بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) - پذیرفته شده در 1398/7/28
علیرضا حسین پور*، اصغر فلاح، مریم نیک نژاد، محمد حجازیان، سیاوش کلبی
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در 1397/6/3
محمد حسن دادخواه، محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در 1396/8/23
رضاحسین حیدری*، محبوبه غلامی، سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در 1396/6/14
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در 1396/9/13
زینب پورقلی*، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در 1396/10/23
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در 1396/5/30
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/6/19
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در 1396/11/16
احمد حسینی*، ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در 1396/10/23
مصطفی صادقی فر، مرتضی پوررضا، علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در 1396/8/23
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در 1396/9/4
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در 1396/8/23
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در 1396/7/4
علی مهدوی*، طاهر کرمی، رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در 1396/6/11
مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در 1395/12/23
سیده کوثر حمیدی*، اصغر فلاح، محمود بیات
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در 1395/12/23
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در 1396/4/18
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در 1395/10/19
علی افرونده، بهمن کیانی*، پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در 1396/5/23
معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در 1396/1/21
شهره کاظمی، سید محمد حجتی*، اصغر فلاح، کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در 1395/10/5
بتول ملکی، فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در 1394/11/14
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در 1395/8/19
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در 1394/9/9
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در 1395/10/19
وحید میرزایی زاده، مریم نیک نژاد*، سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در 1394/1/31
محمدرضا عسکرپور، احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در 1394/5/5
عصمت اوستاخ، جواد سوسنی*، بابک پیله ور، لادن پورسرتیپ، سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در 1393/11/11
علیرضا اسلامی*، فرهنگ جعفری، مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در 1394/5/5
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در 1393/11/11
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1393/2/10
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در 1393/1/18
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در 1393/2/14
نازنین همرنگ*، حسن پوربابائی، مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در 1392/11/27
زهرا میرآزادی، بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در 1393/6/4
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در 1393/2/7
فرهاد قاسمی آقباش*، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در 1393/6/4
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در 1393/6/4
مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در 1394/5/4
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در 1396/6/19
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در 1392/4/11
یحیی کوچ*، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در 1392/6/2
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در 1393/4/10
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در 1392/6/2
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در 1392/3/11
ایرج حسن زاد ناورودی*، سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1392/6/2
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در 1395/8/26
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در 1392/3/1
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در 1393/8/21
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در 1392/3/1
محمد رستمیان*، محمد رضا کاوسی، شعبان شتایی، علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb